Tohid Ekrami

ToHiDekramiحریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد